Algemene voorwaarden

Onderstaand vindt u onze algemene voorwaarden. Wij pogen hierin een balans te vinden waarin we op een open,transparante,zakelijke manier met elkaar om kunnen  gaan.
Maar wel netjes geregeld, mocht het dan een keer misgaan weten we waar we ons op kunnen verhouden.

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Overeenkomst wordt gesloten.
 3. Overeenkomst: De overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden en indien passend  gezamenlijk met de door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
 4. Opdrachtnemer : Changinghealthcare, gevestigd te Lent, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer : 51798859.
 5. Deze voorwaarden gelden voor iedere Offerte en Overeenkomst tussen Changinghealthcare en een Opdrachtgever waarop Changinghealthcare deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.
 6.  Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 7.  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Changinghealthcare, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 8.  Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 9.  Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Changinghealthcare en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

ARTIKEL 2 – De overeenkomst

1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2 Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ChangingHealthCare onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.

3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ChangingHealthCare passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.

4 Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de ChangingHealthCare daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5 De ChangingHealthCare kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ChangingHealthCare op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de  vereenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

6 De ChangingHealthCare zal bij het product of dienst aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
b. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
c. de gegevens, tenzij de ChangingHealthCare deze gegevens al aan de afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst
d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

7 Indien de ChangingHealthCare zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

ARTIKEL 3 – Herroepingsrecht

 1. Bij levering van diensten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de afnemer zich richten naar de door de ChangingHealthCare bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 ARTIKEL 4 – Kosten in geval van herroeping

1 Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht voor een fysiek product, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2 Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal de ChangingHealthCare dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 5 – Uitsluiting herroepingsrecht

1 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de afnemer is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

ARTIKEL 6 – De prijs

1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2 In afwijking van het vorige lid kan de ChangingHealthCare producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ChangingHealthCare geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ChangingHealthCare dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

ARTIKEL 7 – Conformiteit en Garantie

1 De ChangingHealthCare staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2 Een door de ChangingHealthCare, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de afnemer ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ChangingHealthCare jegens de ChangingHealthCare kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

ARTIKEL 8 – Levering en uitvoering

 1.  De ChangingHealthCare zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

ARTIKEL 9 – Duurovereenkomsten: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De afnemer kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren  van diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De afnemer kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De afnemer kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  a te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  b tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  c altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ChangingHealthCare voor zichzelf heeft bedongen.
 4. Verlenging
 5. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de afnemer te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de afnemer na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

ARTIKEL 10 – Betaling

 1.  Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na  het verlenen van een dienst,  binnen 14 dagen na afgifte van de overeenkomst betreffende bescheiden.
 2. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ChangingHealthCare te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft de ChangingHealthCare behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 11 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ChangingHealthCare, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de ChangingHealthCare ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ChangingHealthCare binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 12 Aanbiedingen en offertes

 1. De door Changinghealthcare gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig tot 14 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven. Changinghealthcare is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen na dagtekening worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien een opdrachtbevestiging dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door Changinghealthcare wordt verstuurd aan Opdrachtgever en Opdrachtgever laat na dit document ondertekend te retourneren aan Changinghealthcare, aanvaardt Opdrachtgever door betaling van het honorarium aan Changinghealthcare de inhoud van dit document en deze Algemene Voorwaarden.
 4. Changinghealthcare zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 5. De uitvoering van een interim management,consultancy of advies opdracht heeft het karakter van een inspanningsverplichting, nader te omschrijven in de overeenkomst.
 6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Changinghealthcare aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Changinghealthcare worden verstrekt. De Opdrachtgever staat garant voor de deugdelijkheid en volledigheid van de verstrekte gegevens.
 7. Changinghealthcare is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Changinghealthcare is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Changinghealthcare kenbaar behoorde te zijn.
 8. Indien door Changinghealthcare of door Changinghealthcare ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Changinghealthcare voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 10. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.
 11.  Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 12. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen.
 13. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Changinghealthcare zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 14. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Changinghealthcare daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 13 Zelfstandigheid opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer verklaart hierbij dat hij als zelfstandig ondernemer  zijn werkzaamheden zal uitoefenen en geen aanspraak zal maken op het doorbetalen van loon bij ziekte en vakantiedagen.
 2. Opdrachtnemer zal zorgen voor het correct afdragen van te betalen belastingen, sociale premies en BTW.
 3. Opdrachtnemer is volledig vrij ook voor derden werkzaam te zijn.
 4. De Overeenkomst tussen Changinghealthcare en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, welke partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zullen overeenkomen.
 5. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Changinghealthcare daarom schriftelijk in gebreke te stellen.
 6. Partijen komen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een honorarium overeen.
 7. Tenzij anders afgesproken wordt voor werkzaamheden buiten het kantoor van Changinghealthcare kilometervergoeding in rekening gebracht. De kilometervergoeding bedraagt € 0,35 / km.
 8. Het honorarium wordt berekend volgens het overeengekomen uurtarief of tarief per dag of dagdeel en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke uurtarieven van Changinghealthcare, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
 9. Het honorarium, de kilometervergoeding en eventuele andere vergoedingen zijn exclusief BTW en worden maandelijks in rekening gebracht.
 10. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Changinghealthcare aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 11. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is aan Changinghealthcare verschuldigd de kosten met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan Changinghealthcare verschuldigd is. In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop de Opdrachtgever in gebreken is maandelijks een rente, met een percentage ter hoogte van de wettelijke rente, in rekening worden gebracht.
 12.  Changinghealthcare heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat volledige betaling heeft plaats gevonden, onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever om aan haar verplichtingen te voldoen.
 13. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Changinghealthcare. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Changinghealthcare in staat is adequaat te reageren.
 14.  Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Changinghealthcare slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 23.
 15. Een opdracht is beëindigd zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Op deze eindafrekening moet door de opdrachtgever worden gereageerd binnen 30 dagen na ontvangst. Bij uitblijven van een reactie wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.
 16. Changinghealthcare is gerechtigd een overeenkomst tussentijds te beëindigen indien de opdrachtgever een of meerdere bepalingen van de overeenkomst of van deze algemene leveringsvoorwaarden niet nakomt of indien er zich omstandigheden voordoen die de eer of goede naam van het bureau of van haar medewerkers schade kunnen veroorzaken. In dat geval zal Changinghealthcare hiervan aanstonds per aangetekend en gemotiveerd schrijven mededeling doen.
 17. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen bij onvoldoende functioneren van  Changinghealthcare die met de opdracht belast is/zijn. In dat geval zal de opdrachtgever Changinghealthcare terstond per aangetekend schrijven mededeling doen met omschrijving van redenen en omstandigheden.
 18. Bij verschil van inzicht over de uitvoering van de opdracht of het ontbreken van voldoende vertrouwensbasis kunnen beide partijen de opdracht voortijdig beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 19. Deze overeenkomst wordt geacht ontbonden te zijn indien Changinghealthcare surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement geraakt.
 20. Beëindiging alsmede ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever wordt geacht ten opzichte van Changinghealthcare volledige décharge in te houden van alle verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en van de werkzaamheden die Changinghealthcare bij of namens de opdrachtgever heeft vervuld. Het ontslaat de opdrachtgever niet van de plicht de vergoeding te voldoen tot en met de dag der ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.
 21. De maximale aansprakelijkheid als gevolg van directe schade door Changinghealthcare is beperkt tot maximaal de hoogte van het honorarium van de betreffende opdracht.
 22. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 23. – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 24. – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Changinghealthcare aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Changinghealthcare toegerekend kunnen worden;
 25. – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 26. Changinghealthcare is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 27. Changinghealthcare is jegens haar Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Changinghealthcare toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, indien en voorzover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
 28. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Changinghealthcare of haar medewerkers.
 29. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt
 30. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Changinghealthcare geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Changinghealthcare niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 31. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is mede gedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 32. Op alle door Changinghealthcare met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 33. Ieder geschil tussen partijen ter zake van de door hen gesloten Overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter.